Längelmäen Säästöpankkisäätiön säännöt

 

1 §

Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Längelmäen Säästöpankkisäätiö sr ja kotipaikka Jämsän kaupunki.

 

2 §

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen, entisen Längelmäen Säästöpankin toimialueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen. Längelmäen Säästöpankin toimialueella tarkoitetaan aluetta, joka noudattaa itsenäisen Längelmäen kunnan 31.12.2006 voimassa ollutta kuntarajaa.

 

3 §

Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja 2 §:ssä määritellyn alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperin­nettä.

 

4 §

Säätiön omaisuus

Säätiön omaisuus muodostuu säätiötä perustettaessa Längelmäen Säästöpankin luovuttamasta perustamispääomasta 150 000 eurosta. Perustamispääomasta kuuluu kaksi kolmasosaa (2/3) eli 100 000 euroa peruspääomaan ja yksi kolmasosa (1/3) eli 50 000 euroa käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot.

 

5 §

Säätiön omaisuuden hoito

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin.

Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentintekijä antaa luovuttamiensa varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, niitä noudatetaan, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

 

6 §

Säätiön hallinto

Säätiöllä on hallitus ja säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

 

7 §

Hallitus

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käytöstä päättää säätiön hallitus. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta ja alkaa valinnan suorittaneen vuosikokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättymiseen, jollei toimikautta ole määrätty lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosikokouksen yhteydessä.

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä sekä päivärahaa ja matkakulujen korvausta verovapaista matkakustannusten korvauksista annetun verohallinnon päätöksen enimmäismäärien mukaisesti.

 

8 §

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita sekä päättää säätiön varojen sijoittamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta.

Säätiön hallitus voi valita säätiölle toimitusjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolisia henkilöitä, hoitamaan säätiön juoksevia asioita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

 

9 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tiedossa olevaan hallituksen jäsenen postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai muulla tavalla sähköisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet hallituksen kaikista jäsenistä. 

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

10 §

Pöytäkirja

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

 

11 §

Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös;
  2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheen;
  4. päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista;
  5. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
  6. valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä;
  7. käsitellään ehdotus kuluvan vuoden talousarvioksi;
  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

12§

Säätiön toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus.

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

 

13 §

Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan tai muun sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden edustaa säätiötä. Toimitusjohtaja voi edustaa säätiötä yksin.  

 

14 §

Tilintarkastajat

Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja mikäli tarkastaja ei ole tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy tarkastettavaa tilikautta seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

 

15 §

Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.

 

16 §

Patentti- ja rekisterihallitukselle tehtävät ilmoitukset

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta

Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

 

17 §

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta päättää hallitus. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) hallituksen kaikista jäse­nistä kannatettava ehdotusta.

Säätiön sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

 

18 §

Lakkautetun säätiön varojen käyttö

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säästäväi­syyttä ja taloudellista kasvatusta edistäviin sekä sääntöjen 2 §:ssä määritellyn toimialueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeviin tarkoituksiin.